PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Deklaracja dostępności

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Pietruszkatomasz.pietruszka@puz.tarnobrzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 8235748. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dydaktyczny przy ul. Wyszyńskiego 10 - budynek dydaktyczny trzykondygnacyjny. 
Do budynku prowadzi jedno wejście główne zlokalizowane od strony ulicy Wyszyńskiego wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych. Wejście główne wyposażone w dwoje drzwi z zamkami antypanicznymi. Po prawej stronie od wejścia znajduje się dyżurka pracownika ochrony i szatnia.
Ponadto z budynku prowadzą trzy wyjścia ewakuacyjne: 
- Od strony drogi osiedlowej wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych.
- Wyjście tylne zlokalizowane przy auli D bez różnicy poziomów z zamkiem antypanicznym.
- Wyjście boczne ze schodami zlokalizowane po lewej stronie wejścia głównego.

W budynku jest 5 klatek schodowych: 4 ogólnodostępne i 1 na zapleczu biblioteki. Podłogi korytarzy i sal wykładowych pokryte wykładzinami i płytkami antypoślizgowymi. 
W budynku zamontowane są dwa dźwigi osobowe dla osób niepełnosprawnych:
- Zlokalizowany przy klatce schodowej nr.1 na wprost dyżurki ochrony obsługujący wszystkie kondygnacje budynku.
- Zlokalizowany w bibliotece przeznaczony dla niepełnosprawnego pracownika obsługi umożliwiający mu poruszanie się po magazynie książek.
Na parterze, piętrze i w piwnicy  znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

W piwnicy i na piętrze na korytarzach zastosowano pochylnie niwelujące różnice poziomów korytarzy, co umożliwia korzystanie osobom niepełnosprawnym na korzystanie ze wszystkich pomieszczeń dydaktycznych i biurowych.
Na korytarzach i przy klatkach schodowych znajdują się tabliczki informacyjno-kierunkowe. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest w pobliżu podjazdu naprzeciw wejścia głównego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Usługa jest bezpłatna. 

Budynek administracyjny przy ul. Sienkiewicza 50 - budynek administracyjny dwukondygnacyjny.
Wejście główne do budynku usytułowane jest od strony ul. Sienkiewicza w segmencie A, wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W przedsionku wejścia głównego znajduje się okno dyżurki pracownika ochrony. Do budynku prowadzą także dwa wejścia boczne na skrajach segnentu C (od strony parkingu wewnętrznego).

Budynek nie jest wyposażony w windę co umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych jedynie po parterze. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe – 2 w segmencie C i jedna w segmencie A.

W budynku zamontowano tablice informacyjno-kierunkowe pozwalające zlokalizować dziekanaty. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na parkingu głównym od strony ul. Sienkiewicza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Usługa jest bezpłatna. 

do góry